Red x Black glaze vase ( 3 sizes)

Size 

Big: 15cm x 37cm H

Medium: 19cm x 30cm H

Small: 17cm x 20cm H

 

 

Red x Black glaze vase ( 3 sizes)

PriceFrom S$25.20